Polityka prywatności IBO Summit 2023

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.ibosummit2023.com (Serwis) i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z rejestracją na IBO Summit 2023 (Event) poprzez formularz rejestracyjny na platformie iKongres (Platforma rejestracyjna).

Organizatorem Eventu jest Event Partners Tomasz Korycki ul. Międzyrzecze 30, 03-043 Warszawa NIP: 524-210-72-47, REGON: 017465361 (Organizator).

Uczestnikiem Eventu jest osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i zakupiła uczestnictwo w Evencie (Uczestnik).

1. Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych rejestrujących się w Serwisie

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji Polskiej Borówki, ul. Jadowska 4, 03-761 Warszawa, NIP 1132945608, wpisana do KRS pod numerem 0000684902 (Administrator).

2. Cel oraz podstawa przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników

2.1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w Evencie, w tym przekazywanie informacji dot. tego Eventu przed i po nim. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

2.1.1. na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;

2.1.2. przez okres do 12 miesięcy od zakończenia Eventu

2.1.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

2.2. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w Evencie, jest wypełnienie obowiązków prawnych i podatkowych nałożonych na Organizatora. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

2.2.1. na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;

2.2.2. przez okres do 6 lat od zakończenia Eventu

2.2.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

2.3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora oraz Administratora, których celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Organizatora oraz Administratora a także przesyłanie informacji handlowych oraz promocyjnych. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

2.3.1. na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;

2.3.2. do czasu odwołania zgody, do którego ma Pani/Pan w tej sytuacji prawo, którego można dokonać przesyłając taką prośbę na adres e-mail contact@ibosummit2023.com lub na ww. adres korespondencyjny.

2.3.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

3.  Powierzenie przetwarzania danych osobowych

3.1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu realizacji zadań związanych z obsługą Eventu, w tym w szczególności:

przeprocesowania transakcji zakupu uczestnictwa

przeprocesowania płatności

procesu fakturowania

produkcji identyfikatorów imiennych

przygotowania list obecności i obsługi recepcji, w tym weryfikacji tożsamości Uczestników

obsługi udziału Uczestników w Evencie, wydarzeniach towarzyszących oraz w oferowanym przez Organizatora transporcie

dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) oraz ewentualnych odszkodowań

3.2. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe Partnerom i Sponsorom Eventu wymienionym na stronie Serwisu, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę.

3.3. Administrator będzie udostępniać dane osobowe Uczestników innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa w tym odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

3.4. Dane Uczestników mogą być przekazywane do Państw trzecich oraz Organizacji Międzynarodowych.

4. Prawa Uczestników

4.1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.2. Informujemy, że jako Podmiotowi danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 7, ust. 3 RODO, jakkolwiek wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednakże może uniemożliwić Uczestnikowi udział w Evencie;

b. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15;

c. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;

d. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

e. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

f. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;

g. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;

h. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

5. Informacje uzupełniające

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

5.2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (Serwisy Zewnętrzne). Serwisy Zewnętrzne działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Organizatora oraz Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

5.3.  Dane Uczestników nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

5.4. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”) lub poczty elektronicznej na adres contact@ibosummit2023.com.

5.5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne.

Wersja 23.01.2023