Regulamin zakupu uczestnictwa w IBO Summit 2023

Preambuła:

Przez poniższe określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator IBO Summit 2023: Event Partners Tomasz Korycki ul. Międzyrzecze 30, 03-043 Warszawa NIP: 524-210-72-47, REGON: 017465361

Event: IBO Summit 2023 (kongres branży plantatorów borówki amerykańskiej)

Uczestnik: osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie i zakupiła uczestnictwo w Evencie

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży uczestnictwa w IBO Summit 2023 (Event). Każdy Uczestnik najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Organizatorem umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Eventu i jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

1.2. Sprzedaż uczestnictwa w Evencie jest prowadzona jedynie przez Organizatora.

1.3. Zapytania dotyczące Eventu należy wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail contact@ibosummit2023.com.

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Uczestnictwo w Evencie sprzedawane jest w serwisie transakcyjnym Organizatora za pośrednictwem stron w domenie ww.ibosummit2023.com przez formularz rejestracyjny w systemie iKongres.

2.2. Zamawiając oraz dokonując płatności Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. danych płatnika uniemożliwiających identyfikację Uczestnika może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

2.3. Zakup uczestnictwa w serwisie internetowym Organizatora

2.3.1. Po wypełnianiu formularza z danymi osobowymi i dokonaniu wyboru typu uczestnictwa, zgodnie z opcjami zawartymi w systemie rejestracyjnym Organizatora, należy wybrać metodę płatności.

2.3.2. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem Uczestnik klikając pole „Zarejestruj się” wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje zgłoszenia uczestnictwa w Evencie IBO Summit 2023. Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i nie stanowi potwierdzenia zakupu Uczestnictwa. Następnie na podany przez Uczestnika w procesie rejestracji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie zgłoszenia. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w potwierdzeniu zgłoszenia oraz zaksięgowaniu środków na rachunku Organizatora Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie Organizatora oraz fakturę VAT. Potwierdzenie uczestnictwa oraz/lub faktura VAT stanowią potwierdzenie dokonania prawidłowego zakupu uczestnictwa w IBO Summit 2023.

2.3.3. W przypadku wyboru płatności dostępnymi kanałami płatności on-line Uczestnik klikając pole „Zarejestruj się”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje zgłoszenia uczestnictwa na Event IBO Summit 2023. Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i nie stanowi potwierdzenie zakupu Uczestnictwa. Następnie Uczestnik zostaje przekierowany na stronę PayPro S.A. (procesor płatności on-line). Po otrzymaniu przez Organizatora informacji od PayPro S.A. o realizacji płatności przez Uczestnika na podany przez Uczestnika w procesie rejestracji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie oraz faktura VAT. Potwierdzenie uczestnictwa oraz/lub faktura VAT stanowią potwierdzenie dokonania prawidłowego zakupu uczestnictwa w IBO Summit 2023.

2.3.4. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rejestracji należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na e-mail contact@ibosummit2023.com.

3. CENY ORAZ ZASADY REZYGNACJI

3.1. Zasady ogólne

3.1.1. Zakup uczestnictwa oznacza akceptację Regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Udział w wydarzeniu jest imienny i uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane podczas rejestracji. Dopuszczalność i tryb zmiany danych, w tym konieczność poniesienia opłaty za zmianę danych i jej wysokość, określa Organizator w dalszej części niniejszego Regulaminu.

3.1.2. Uczestnik ma obowiązek zweryfikowania zgodności danych uczestnictwa z danymi podanymi podczas rejestracji. W przypadku, gdy treść uczestnictwa jest niezgodna z danymi podanymi w procesie rejestracji Uczestnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Organizatora, gdyż błędy w treści dokumentów (identyfikator, faktura VAT) mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

3.1.3. Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany uczestnictwa, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, określa Organizator w dalszej części niniejszego Regulaminu.

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe

3.2.1. W ramach systemu sprzedaży Organizatora dostępne są różne typy uczestnictwa w Evencie uzależnione od wybranych podczas rejestracji opcji.

W ramach zakupu uczestnictwa w IBO Summit 2023 uczestnikowi przysługują:

udział w sesji planarnej i sesjach towarzyszących

catering (lunch oraz przerwy kawowe)

wstęp do strefy sponsorskiej

gala dinner

transfery w wyznaczonym zakresie

udział w dodatkowo zamówionych i opłaconych aktywnościach fakultatywnych

Cena NIE zawiera noclegów oraz kosztów przyjazdu/przylotu do Polski oraz innych nie wymienionych powyżej.

3.2.2. Końcowa cena, jaką Uczestnik zobowiązany będzie zapłacić za udział w Evencie będzie zależna od dokonanych podczas rejestracji wyborów.

Całkowita cena zakupu może być wyższa o opłatę transakcyjną banku Uczestnika. Wszelkie opłaty bankowe Uczestnik opłaca we własnym zakresie i na własny koszt.

3.2.3. Cennik udziału w IBO Summit 2023

CENNIK UDZIAŁU W IBO SUMMIT 2023

 regularny Uczestnikcena specjalna dla polskich i ukraińskich plantatorów borówek
cena "early bird" PLN netto od momentu rozpoczęcia rejestracji do dnia 31.05.20231400 PLN netto + 23%VAT*(approx. 300 EUR)699 PLN netto + 23%VAT* (approx. 150 EUR)
cena regularna PLN netto od dnia  01.06.2023 do dnia 21.06.20231850  PLN netto + 23%VAT* (approx. 400 EUR)999 PLN netto + 23%VAT* (approx. 200 EUR)

* w przypadku zmiany stawki VAT cena netto zostanie powiększona o obowiązującą w momencie wystawiania faktury stawkę VAT

3.2.4. Koszt zmiany danych Uczestnika będzie obliczany zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w punkcie 3.4.1.

3.3. Kody rabatowe

3.3.1. W ramach systemu sprzedaży Organizatora dostępne mogą być kody rabatowe. Kody rabatowe obniżają cenę brutto uczestnictwa o zniżki na jakie opiewają. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określonym przedziale czasowym. ­­Kody to kombinacja znaków literowych lub znaków literowych i liczb. O wprowadzeniu oraz warunkach obowiązywania kodów rabatowych zawsze decyduje Organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pomocą wszelkich środków komunikowania, w tym w mediach, w mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie internetowej www.ibosummit2023.com - ogólnodostępnie lub skierowane do wybranego przez Organizatora grona odbiorców.

3.4. Zasady rezygnacji i polityka zwrotów

3.4.1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Evencie w każdym momencie do czasu rozpoczęcia Eventu bez podania przyczyny z zachowaniem następujących zasad:

Rezygnacja na więcej niż 120 dni do daty Eventu – zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 150 PLN netto – approx. 30 EUR (opłata operacyjna) oraz 3% całej wpłaconej kwoty (opłaty bankowe).

Rezygnacja między 120 a 60 dni do daty Eventu – zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 500 PLN netto – approx.100 EUR (opłata operacyjna) oraz 3% całej wpłaconej kwoty (opłaty bankowe).

Rezygnacja między 60 a 30 dni do daty Eventu – zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 1000 PLN netto - approx.200 EUR (opłata operacyjna) oraz 3% całej wpłaconej kwoty (opłaty bankowe).

Rezygnacja między 30 a 7 dni do daty Eventu – zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 1500 PLN netto – approx. 300 EUR (opłata operacyjna) oraz 3% całej wpłaconej kwoty (opłaty bankowe).

Rezygnacja na mniej niż 7 dni do daty Eventu – brak zwrotu wpłaconych środków.

W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT transakcja taka zostanie potwierdzona fakturą korygującą VAT. 

3.4.2. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

3.4.2.1. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za uczestnictwo.

3.4.2.2. W przypadku płatności on-line środki zostaną zwrócone na konto lub rachunek karty, którą dokonano płatności za uczestnictwo.

3.4.2.3. Zwrot środków za zakupione uczestnictwo nastąpi w terminie 14 dni od dnia odwołania wydarzenia. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT transakcja taka zostanie potwierdzona fakturą korygującą VAT. 

3.4.3. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca Eventu

3.4.3.1. W przypadku zmiany daty lub miejsca Eventu, Organizator zaproponuje Uczestnikom możliwość udziału w innym terminie lub miejscu (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionego uczestnictwa.

3.4.3.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu w nowym terminie lub miejscu. Aby dokonać zwrotu uczestnictwa należy wysłać wiadomość e-mail z konta pocztowego przypisanego do zamówienia podając informację o chęci zwrotu uczestnictwa na adres e-mail contact@ibosummit2023.com. Zwrot środków za zakupione uczestnictwo nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora informacji o chęci zwrotu uczestnictwa.

3.4.3.3. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za uczestnictwo.

3.4.3.4. W przypadku płatności on-line środki zostaną zwrócone na konto lub rachunek karty, którą dokonano płatności za uczestnictwo.

3.4.3.5. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT transakcja taka zostanie potwierdzona fakturą korygującą VAT. 

4. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

4.1. Zasady ogólne

W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności:

Dla uczestników z Polski: szybki przelew on-line, przelew tradycyjny, karta płatnicza/karta kredytowa, BLIK

Dla uczestników spoza Polski: przelew tradycyjny, karta płatnicza/karta kredytowa

4.2. Karta płatnicza, karta kredytowa, BLIK, szybki przelew on-line

4.2.1. W przypadku wyboru jednej z form płatności on-line: płatności kartą płatniczą lub kredytową, BLIKi-em lub szybkim przelewem on-line po potwierdzeniu zgłoszenia wykonywanego za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Organizatora (poprzez kliknięcie pola: „Zarejestruj się”) Uczestnik zostanie przekierowany do serwisu transakcyjnego PayPro S.A. (Przelewy24) Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Uczestnik znajduje się na stronie serwisu internetowego „Przelewy24” oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od "https://").

4.2.2. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayPro S.A. (Przelewy24) odpowiada PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792369887, REGON 301345068, zgodnie ze swoim regulaminem.

4.3. Przelew tradycyjny

4.3.1. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie jak najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku Organizatora czekamy 14 dni od momentu wykonania zgłoszenia udziału. Po tym terminie zgłoszenie jest anulowane. W przypadku anulowania zgłoszenia nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zgłoszenia uczestnictwa na zasadach obowiązujących w danym momencie. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że uczestnictwo w Evencie będzie nadal możliwe.          

4.3.2. W przypadku, gdy wpłacone środki wpłyną po terminie określonym powyżej, Uczestnikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków zgodnie z zasadami tak jak w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opisanej w pkt. 3.4.1.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ REKLAMACJE

5.1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za uczestnictwo zakupione poprzez jedyny oficjalny portal www.ibosummit2023.com oraz formularz rejestracyjny w systemie iKongres.

5.2. Transakcja kupna uczestnictwa w IBO Summit 2023 oraz wszelkie czynności określone niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

5.3. Reklamacje związane z zakupem uczestnictwa mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail contact@ibosummit2023.com lub pisemnie na adres Event Partners Tomasz Korycki ul. Międzyrzecze 30, 03-043 Warszawa, Polska.

5.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Promocji Polskiej Borówki, ul. Jadowska 4, 03-761 Warszawa, NIP 1132945608, wpisana do KRS pod numerem 0000684902.

6.2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu www.ibosummit2023.com oraz serwisu iKongres przetwarzane będą na podstawie udzielonych zgód a szczegółowe zasady ich przetwarzania reguluje odrębny dokument: Polityka Prywatności.

6.3. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę mailową contact@ibosummit2023.com.

 

Wersja 23.01.2023